Oświadczenie wypełnione przez rodzica/prawnego opiekuna uczeń dostarcza do szkoły w dniu rozpoczęcia zajęć

Oświadczenie